Električne instalacije

Skup stalno ugrađenih električnih vodova i pripadajućih instalacijskih naprava koje se prema odgovarajućem projektu postavljaju u građevinske objekte i drugo a služe za priključak stalno montiranih i prenosnih trošila električne energije na električnu mrežu ili lokalni izvor električne energije. Način izvođenja električnih instalacija zavisi od namjene kojoj one treba da služe i od sredine u kojoj se one postavljaju.

Mogu se podijeliti:

  • prema vrsti priključnih trošila i naprava,
  • prema njihovoj namjeni i mjestu primjene,
  • prema načinu njihova izvođenja i
  • prema stupnju mehaničke zaštite koji se  u pojedinom slučaju primjenjuje radi sprečavanja štetnog  ili opasnog djelovanja okoline na instalaciju i/ili instalacije na okolinu.

Prema vrsti priključnih trošila i naprava

  • instalacije se dijele na
  • instalacije jake struje,
  • instalacije slabe struje,
  • zaštitne instalacije i
  • gromobranske instalacije.

 Prema njihovoj namjeni i mjestu primjene

razlikuju se elektri­čne instalacije u stambenim objektima, instalacije u industrijskim objektima, instalacije u poslovnim i sličnim prostorijama (kan­celarijama, školama, trgovinama i dvoranama za javne priredbe gdje se skuplja mnogo ljudi, itd.), instalacije u poljoprivrednim objektima i instalacije u prometnim sredstvima (na brodo­vima, motornim vozilima, itd.). U svim tim objektima instalacije mogu biti predviđene za napajanje osvjetljenja, elektromotornih pogona ili termičkih trošila, za mješovito opterećenje ili za pri­ključak svijetlećih cijevi.

Prema načinu njihova izvođenja

razlikuju se danas električne insta­lacije s golim vidljivo položenim ili u posebne kutije zatvorenim vodičima, s vidljivo položenim izoliranim vodovima, s vidljivo položenim cijevima u koje su uvučeni izolirani vodiči, s izolira­nim vodičima uvučenim u cijevi koje su položene ispod žbuke ili u žbuku, s izoliranim vodovima koji su položeni izravno u žbuku ili ispod žbuke, s izoliranim vodovima položenim u ka­nalima, rovovima i na posebne konstrukcije.

Prema stupnju mehaničke zaštite

kako instalacijskih uređaja od štetnih utjecaja okoline (npr. vode, prašine, agresivnih kemi­kalija) tako i od djelovanja instalacijskih uređaja na sredinu u kojoj vladaju specifični uvjeti (npr. od iskrenja kontakata u eksplo­zivnoj atmosferi) i na ljude koji s njima mogu doći u doticaj.Posebne mjere zaštite treba primijeniti npr. na instalacijamau kupalištima, u vlažnim i mokrim prostorijama i kad su insta­lacije izvedene u tekućinama; u prostorijama gdje može doći do mehaničkih oštećenja instalacije ili do prodora prašine, manjih i većih stranih tijela u razne dijelove instalacije; u radionicama i skladištima gdje postoji opasnost od požara, u prostorijama koje su ugrožene prisustvom eksplozivnih smjesa plinova ili pra­šine, u rudnicima s podzemnom eksploatacijom, u skladištima zapaljivih tekućina i barutanama, u trgovinama i izlozima s lakozapaljivim materijalom; u postrojenjima gdje vlada visoka tem­peratura; u prostorijama s kemijski agresivnom atmosferom;na brodovima i vozilima; u operacijskim i drugim bolničkim prostorijama i u zgradama i prostorijama u kojima se skupljavelik broj ljudi, npr. u kazalištima, kinematografima i velikim trgovinama.

Zaštitne instalacije

imaju zadatak da u slučaju kvara zaštite čovjeka i električne naprave od štetnog djelovanja električne struje.To se postiže priključkom kućišta i pojedinih dijelova naprava, aparata i strojeva na nul-vodič ili zaštitno uzemljenje i nekim drugim mjerama.